Phòng Dự Báo

1.Giới thiệu chung:
Phòng Dự báo là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Đài khu vực), Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Khi Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ được thành lập từ 1995 trên cơ sở các Đài KTTV Bình Trị Thiên, Quảng Nam Đà Nẵng và Nghĩa Bình. Phòng Dự báo thành lập trên cơ sở các Phòng Dự báo của các Đài trên và có tên là Phòng Dự báo Thông tin.
Qua quá trình phát triển đến nay Phòng Dự báo gồm 3 tổ chuyển môn: Tổ Dự báo Khí tượng, tổ Dự báo Thủy Văn và tổ Dự báo số trị và khí tượng thủy văn biển. Phòng có chức năng giúp Giám đốc Đài khu vực quản lý và tổ chức thực hiện công tác dự báo khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn), đánh giá xu thế biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong phạm vi khu vực Trung Trung Bộ; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.  
2. Phòng có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:
1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm về công tác dự báo khí tượng thủy văn, xu thế biến đổi khí hậu của Đài khu vực và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo cấp có thẩm quyền về tình hình khí tượng thủy văn và xu thế biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới, dông sét, lũ, lụt, triều cường và các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm khác; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo phục vụ lãnh đạo Đài khu vực tham gia các cuộc họp của các cấp, hội thảo khoa học, phát ngôn báo chí về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
3. Thực hiện nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn; phát các bản tin cảnh báo, dự báo, thông báo khí tượng thuỷ văn theo quy định phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng trong khu vực Trung Trung Bộ và riêng cho thành phố Đà Nẵng.
4. Tham gia xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu công tác dự báo, đánh giá xu thế biến đổi khí hậu trong phạm vi khu vực và bảo mật thông tin theo quy định.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát nghiệp vụ dự báo khí tượng thủy văn; đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn đối với các Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh trực thuộc Đài khu vực.
6. Được yêu cầu các trạm khí tượng thủy văn và các điểm đo mưa trên địa bàn khu vực cung cấp đầy đủ số liệu thường xuyên và đột xuất; đề xuất mạng lưới trạm điện báo khí tượng thủy văn cho khu vực trên cơ sở quy định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và yêu cầu dự báo phục vụ của Đài khu vực.
 7. Thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Đài khu vực điều tra, khảo sát diễn biến của thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn như: bão, lũ, lụt, sóng thần, tố, lốc, vòi rồng…xảy ra trong khu vực và lập các báo cáo theo quy định.
8. Thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ dự báo khí tượng thủy văn.
9. Tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực; đề xuất, tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ dự báo khí tượng thuỷ văn theo kế hoạch được duyệt.
10. Được quyền phát ngôn về diễn biến, cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn trên địa bàn khu vực Trung Trung Bộ theo phân công của Giám đốc Đài khu vực.
11. Tham gia thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng và Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy được các Bộ, ngành, địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phân công của Giám đốc Đài khu vực.
12. Tham gia hoặc tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ: dự báo khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu; cung cấp thông tin dữ liệu khí tượng, khí hậu, thủy văn, khí tượng thủy văn biển cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực và theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính theo chương trình kế hoạch của Đài khu vực.
14. Quản lý viên chức và người lao động thuộc Phòng; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản, vật tư, trang thiết bị được giao; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Đài khu vực giao.
3. Lãnh đạo Phòng Dự báo gồm có:
1. Trưởng phòng: Ông Phùng Hồng Long.
2. Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Tiến Toàn.
Địa chỉ email: tientoanttbo@gmail.com

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn