Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
 Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ
 trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
         Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
         Địa chỉ : 660 Trưng Nữ Vương - Thành phố Đà Nẵng
         Điện thoại : 0236 3618139
         Phạm vi hoạt động trên 6 tỉnh thành: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
         
          I. LÃNH ĐẠO ĐÀI
          Giám đốc: Ông Đinh Phùng Bảo
                              Email: phungbao@gmail.com
          Phó giám đốc: Ông Lê Viết Xê
                               Email: levietxekttv@gmail.com
          Phó giám đốc: Ông Phạm Văn Chiến
                                Email: pvchien@gmail.com
          II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
          Đài có 6 phòng chức năng:
          1. Văn phòng 
          2. Kế hoạch Tài chính
          3. Dự báo
          4.Quản lý mạng lưới trạm
          5. Thí nghiệm và Phân tích Môi trường khu vực II
          6. Thông tin & dữ liệu KTTV
          III. CÁC ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN TỈNH
          Đài có 5 Đài khí tượng thủy văn tỉnh trực thuộc:
          1. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Bình
          2. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị
          3. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế
          4. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam
          5. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi
          IV. MẠNG LƯỚI TRẠM     
          Mạng lưới trạm đo trên địa bàn 6 tỉnh, thành gồm:
          1. Khí tượng: Có 15 trạm khí tượng bề mặt.
          2. Thủy văn: Có 26 trạm Thuỷ văn.
          3. Hải văn: 01 trạm Hải văn.
          4. Cao không: 01 trạm Cao không.
          5. Rada thời tiết: 02 trạm Ra đa Thời tiết.
          6. Mạng lưới trạm tự động: 74 trạm

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn