Phòng Quản Lý Mạng Lưới Trạm

 PHÒNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI TRẠM
 I- Vị trí và chức năng:
              Phòng Quản lý mạng lưới trạm là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực  Trung Trung Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn; có chức năng giúp Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Đài) quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn và xử lý, đánh giá số liệu thu thập được trong phạm vi khu vực Trung Trung Bộ, thực hiện công tác lưu trữ tài liệu khí tượng thủy văn, môi trường và các tài liệu khác thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.
 II- Tóm tắt một số nhiệm vụ chính :
1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác điều tra cơ bản khí tượng thủy văn, công tác lưu trữ thư viện của Đài và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Thực hiện các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về đo đạc, quan trắc, tính toán, kiểm soát và chỉnh biên tài liệu khí tượng  thủy văn.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn và kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn; chỉ đạo việc quản lý, xây dựng và cập nhật, bổ sung hồ sơ kỹ thuật trạm; kiểm tra các đơn vị thuộc Đài thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình khí tượng  thủy văn.
4. Khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật theo quy định về việc thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp hoặc giải thể các trạm khí tượng thủy văn và đo mưa để Giám đốc Đài trình Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia.
5. Giúp Giám đốc Đài tổ chức thực hiện định mức vật tư kinh tế kỹ thuật về điều tra cơ bản khí tượng thủy văn; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho quan trắc viên, thi quan trắc viên giỏi.
6. Thực hiện điều tra, khảo sát khí tượng thủy văn theo kế hoạch công tác được giao hàng năm.
7. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về khí tượng thủy văn cho các tổ chức, cá nhân theo sự phân công của Giám đốc Đài và quy định của pháp luật.
             Các dịch vụ tư vấn chính:
               - Tính toán, cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ các ngành kinh tế xã hội.
               - Khảo sát Khí tượng thủy văn, Khảo sát khí hậu, khảo sát thủy văn bằng các thiết bị chuyên dùng.
               - Tư vấn, lắp đặt chuyển giao công nghệ đo đạc các trạm khí tượng thủy văn cho các tổ chức , cá nhân có nhu cầu.
               - Nhận khảo sát địa hình trên cạn, dưới nước theo qui chuẩn bằng các thiết bị hiện đại.
 8. Thực hiện công tác thu thập, tập hợp, thống kê, bảo quản, lưu trữ tư liệu và phục vụ cho các hoạt động của Đài.
 9. Thu thập tư liệu, tài liệu, hiện vật về hoạt động của ngành, Đài để trưng bày tại phòng truyền thống.

Lãnh đạo Phòng Quản lý mạng lưới trạm​
1. Trưởng phòng: Ông Dương Văn Tiến.

Địa chỉ email: dvtien2005@gmail.com
2. Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Văn Tuấn.

Địa chỉ email: dotuan1965@gmail.com
3. Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Văn Vĩnh.

Địa chỉ email: hoangvinhkttv@gmail.com
 

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn