Phòng Thông tin & Dữ liệu KTTV

PHÒNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU KTTV
          Có chức năng giúp Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ quản lý, sửa chữa máy chuyên môn, máy thông tin; công nghệ thông tin; kiểm định, hiệu chuẩn máy khí tượng thủy văn theo phân cấp của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
          Phó Trưởng phòng phụ trách: Hoàng Đình Thành
          
          Email: thanhkttv2004@gmail.com    
          Phó Trưởng phòng: Đào Thị Tư
         
          Email: tukttv36@gmail.com    

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn