Văn Phòng Đài

   VĂN PHÒNG ĐÀI
          Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ quản lý, thực hiện công tác thông tin tổng hợp, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Đài theo chương trình kế hoạch và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương; thi đua khen thưởng, an ninh trật tự của Đài.
          Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Bà Cao Thị Mỹ Hiền
          Điện thoại: 0236 3618630; di động: 0987 646 960
          Email: myhienttb@gmail.com
          Phó Chánh Văn phòng: Bà Phan Thị Hương Lan
          Điện thoại: 0236 3607570; di động: 0906 565377
          Email: huonglan@gmail.com

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn