Hoạt động nội bộ

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

2565
TỔNG CỤC
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
           Số:         / ĐKVTTB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Đà Nẵng, ngày       tháng 10   năm 2019
 
V/v báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch
      Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019
 
                                                  Tên đơn vị: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ
                                                  Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương- thành phố Đà Nẵng
                                                 Tên người liên hệ : Phan Thị Hương Lan, Email: huonglankttv@gmail.com,                                                                                                      Điện thoại: 0903 512 919
 
Công tác chỉ đạo thực hiện
Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ đã có văn bản số 372/ĐKVTTB gửi các đơn vị trực thuộc Đài về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Đài đã phát động đến các đơn vị trực thuộc thực hiện những nội dung và hình thức như sau:
- Mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Đài hành động và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa và túi ni lông sử dụng một lần”. Tại cơ quan không dùng bình nước nhựa, thay thế bằng bình thủy tinh để đựng nước uống. Lãnh đạo Đài khuyến khích các tập thể và cá nhân có sáng kiến nghiên cứu sản xuất các loại vật liệu thân thiện với môi trường để sử dụng thay thế cho các sản phẩm nhựa, ni long sử dụng một lần.
- Các đơn vị trực thuộc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBVC, người lao động và cộng đồng tham gia vào các chiến dịch truyền thông về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi ni lông. Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý, tái chế sử dụng chất thải rắn sinh hoạt, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất  thải nhựa, túi ni lông tại đơn vị và khu dân cư nhằm khuyến khích cộng đồng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm  nhựa và túi ni lông cũng như từ bỏ thới quen vứt rác bừa bãi, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông.
Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu chủ đề “ Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông” tại các đơn vị, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở người dân cùng hành động bảo vệ môi trường.
Chi tiết hoạt động:
-  Các đơn vị thuộc khối Văn phòng Đài thực hiện dọn vệ sinh hàng tháng, Các đơn vị đã thu gom rác thải túi ni lông, thông cống rãnh, chặt tỉa toàn bộ cây cảnh, xử lý toàn bộ rác thải đã thu gom bằng cách đốt và tập kết đến nơi cho công ty vệ sinh xử lý.
- Các đơn vị khối Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh và các Trạm đã làm vệ sinh xung quanh khu vực của nhà làm việc, phát dọn các cây cao, thu gom các túi nilon, thu gom rác thải lại rồi tiến hành đốt, dọn vệ sinh các phòng làm việc,  phòng kho, phòng ở và khu nhà bếp tập thể. Làm vệ sinh thuyền đo Lưu lượng và lối đi quan trắc Khí tượng.
Kết quả hoạt động
- Số đơn vị tham gia: 6 phòng , 5 Đài tỉnh, 45 Trạm
- Số người tham gia: 232 người
- Tổng lượng rác thải thu gom, xử lý : 6 tấn
- Tổng chiều dài cống rãnh được khơi thông : 80m
- Tổng công trình cấp thoát nước được duy tu bảo dưỡng : không
- Tổng số cây xanh được trồng mới : 45 cây.
- Diện tích cây xanh được chăm sóc : 4000m2.
- Hoạt động truyền thông: đăng tin ảnh lên website của Đài khu vực .
 
 
          Kính báo cáo!
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Đài;
- Lưu VT/ Đài.
 GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Đinh Phùng Bảo

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn