Hoạt động nội bộ

Công văn gửi đơn vị trực thuộc Tổng cục về việc tổ chức ngày Khí tượng thế giới 2019

5155
 
   BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
             Số: 265 /TCKTTV-VP
          V/v tổ chức hưởng ứng
        “Ngày Khí tượng thế giới 2019”
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019
 
                         Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn
 
Hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường tổ chức chuỗi các hoạt động truyền thông chào mừng diễn ra tại Đài KTTV khu vực Đông Bắc, thành phố Hải Phòng vào các ngày từ 22 đến 23 tháng 3 năm 2019.
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chủ đề của “Ngày Khí tượng thế giới” năm nay, Tổng cục KTT gửi kèm theo công văn này bản dịch tiếng Việt Thông điệp của Ông Petteri Taalas - Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới nhân “Ngày Khí tượng Thế giới” năm 2019 và các mẫu Pano, Poster và khẩu hiệu để các đơn vị lựa chọn xem xét đưa các nội dung liên quan vào các hoạt động mít-tinh kỷ niệm, tuyên truyền tại địa phương.
Để tổ chức thống nhất và hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019, Tổng cục yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
      1. Các Đài KTTV khu vực
 • Tổ chức và chỉ đạo các Đài KTTV tỉnh/ thành phố thực hiện gắn kết các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” như: mít tinh, tọa đàm, hội thảo, treo pano, áp phích; chủ động tham gia tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nhằm giới thiệu về chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới 2019, kết hợp tuyên truyền về vai trò, vị thế của KTTV trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, chính trị và phục vụ cộng đồng xã hội.
 • Tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Nước thế giới” và “Ngày Khí tượng thế giới” tại địa phương.
 • Khuyến khích các đài, trạm KTTV phối hợp với các địa phương nơi đơn vị đứng chân tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về khoa học KTTV cho cộng đồng, chú ý nhóm đối tượng học sinh các bậc học tại địa phương góp phần nâng cao nhận thức để chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
 • Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về chủ đề Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019 và các hoạt động chào mừng trên các trang website do đơn vị đang quản lý, khai thác.
      2. Các đơn vị trực thuộc tại Hà Nội: thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về chủ đề Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019 và các hoạt động chào mừng trên các trang web do đơn vị đang quản lý, khai thác. Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tại trụ sở cơ quan và tham dự các hoạt động kỷ niệm chung của Bộ theo thành phần thông báo.
      3. Tổng cục giao trách nhiệm thực hiện một số hoạt động trong chuỗi sự kiện truyền thông về Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019, cụ thể như sau:
        Văn phòng Tổng cục, thực hiện vai trò đầu mối, điều tiết các hoạt động truyền thông chào mừng theo trách nhiệm Bộ giao cho Tổng cục bao gồm:
 • Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, xây dựng Kế hoạch, Chương trình chi tiết cho các hoạt động Lễ Kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới và các hoạt động bên lề trình Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức triển khai, thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Xây dựng Kế hoạch và đôn đốc triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền trong Tổng cục KTTV và tổng hợp báo cáo Bộ về hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới.
 • Xây dựng nội dung các thông cáo báo chí và tài liệu truyền thông về Ngày Khí tượng Thế giới. Đề xuất xây dựng kịch bản Tọa đàm trong chương trình Lễ mít tinh giữa các nhà khoa học, cán bộ ngành KTTV và các phóng viên báo chí.
 • Phối hợp với Đài KTTV khu vực Đông Bắc thiết kế, lắp đặt “Bằng công nhận Trạm Khí tượng trên 100 năm tuổi tại Trạm Khí tượng Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng. Hoàn thiện trước ngày 20/3/2019.
 • Đón tiếp phóng viên các cơ quan báo chí tham dự và đưa tin. Đặt bài viết và đăng bài theo sát nội dung chủ đề Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019.
       4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
 • Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung và biên dịch Chủ đề, Thông điệp Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019 và thẩm định các tài liệu có liên quan gửi về Văn phòng Tổng cục (bản cứng và bản mềm) trước ngày 8/3.
 • Chủ trì và phối hợp với Văn phòng xây dựng, thẩm định nội dung bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ TNMT, Lãnh đạo Tổng cục tại Lễ kỷ niệm, hoàn thành trước ngày 15/3/2019 gửi về Văn phòng Tổng cục để xin ý kiến Bộ.
 • Chuẩn bị, cung cấp các tài liệu nội dung, hình ảnh, hiện vật có liên quan đến bằng công nhận Trạm Khí tượng 100 năm tuổi đã được WMO công nhận để phục vụ việc thiết kế mô hình Bằng công nhận Trạm Khí tượng 100 năm tuổi. Cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật gửi về Văn phòng trước ngày 12/3/2019.
 • Phối hợp với Văn phòng Tổng cục, tuyên truyền về các hoạt động Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế nổi bật trong thời gian qua và định hướng năm 2019.
 • Làm đầu mối tiếp đón đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động Ngày Khí tượng Thế giới tại Hải Phòng.
      5. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc
 • Tổ chức Hội thi quan trắc viên giỏi cấp Đài.
 • Xây dựng các bài phát biểu của Lãnh đạo Đài, thông cáo báo chí về các hoạt động chào mừng của Đài về sự kiện này gửi báo cáo Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục KTTV) trước thời gian diễn ra các hoạt động.
 • Bố trí nhân lực tham gia Lễ kỷ niệm, trả lời tọa đàm/giao lưu báo chí theo Chương trình khi có yêu cầu của BTC và phục vụ. Báo cáo Tổng cục KTTV (qua Văn phòng để tổng hợp) trước ngày 18/3/2019.
       6. Trung tâm Dự báo KTTV quốcgia
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức thực hiện Hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Hải Phòng.
 • Cung cấp tài liệu và phối hợp với Văn phòng Tổng cục, tuyên truyền về các chủ đề định hướng của Hội nghị đối với các cơ quan truyền thông. Bố trí chuyên gia chuẩn bị các nội dung thông tin để trả lời, tuyên truyền về các hoạt động của ngành KTTV Việt Nam gắn kết với chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019. Các tài liệu gửi về Văn phòng trước ngày 20/3/2019.
       7. Tạp chí KTTV
 • Bám sát chỉ đạo của Tổng cục và chủ động tổ chức tuyên truyền về Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019 và những định hướng truyền thông trên Trang Thông tin điện tử của Tổng cục trước, trong và sau sự kiện.
 • Tổng cục đề nghị các đơn vị trực thuộc truy cập Trang Thông tin điện tử của Tổng cục tại địa chỉ: http://kttvqg.gov.vn/ để tải các mẫu poster, banner phục vụ hoạt động truyền thông. Đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn hướng dẫn của Tổng cục và báo cáo kết quả hưởng ứng thực hiện Ngày Khí tượng Thế giới năm 2019 về Tổng Cục KTTV qua hệ thống quản lý hồ sơ công việc và địa chỉ email: tuyentruyenkttv@gmail.com trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ./.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn