Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội

Xây dựng văn bản pháp luật là ưu tiên số 1 của Bộ TN&MT trong năm 2017

1510
 
Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

 
Chiều 9/2, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Võ Tuấn Nhân, Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ.
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Viện và một số Trung tâm trực thuộc Bộ.
Chủ động xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
Báo cáo kết quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 của Bộ TN&MT do ông Lê Văn Hợp - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - trình bày nêu rõ: Trong năm 2016, Bộ đã ban hành  hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 21 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thú y, Luật Dược. Bộ TN&MT cũng đã chủ động xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và Bản đồ và đã trình Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ tháng 11/2016.
Đồng thời, Bộ đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Văn Hợp trình bày Báo cáo năm 2016 và kế hoạch năm 2017 về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT


 

Về cơ bản, Bộ TN&MT đã chủ động xây dựng, trình ban hành các văn bản còn tồn đọng từ năm 2014, 2015 đồng thời đã tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao đột xuất, không nằm trong chương trình như xây dựng ban hành Nghị định quy định về kinh doanh có điều kiện, tham gia ý kiến về dự thảo Luật Quy hoạch, nghiên cứu sửa đổi bổ sung các luật liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã phối hợp có hiệu quả với Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định văn bản, lấy ý kiến thành viên Chính phủ, trình ban hành các văn bản. Về cơ bản, các đơn vị đã chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế trong quá trình xây dựng văn bản. Một số đơn vị, công tác xây dựng văn bản được quan tâm, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng đơn vị, các văn bản được giao chủ trì xây dựng đã được hoàn thành…

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, ông Lê Văn Hợp cho hay, ngay từ đầu năm, ngày 06/01/2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-BTNMT phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Theo đó, tổng số văn bản trong Chương trình là 72  văn bản gồm: 01 nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 65 Thông tư. Bộ TN&MT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này như:

Thứ nhất, hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và Bản đồ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thông qua tại kỳ họp thứ 4.

Thứ hai, sửa đổi các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng các văn bản hướng dẫn các Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai mới được ban hành cuối năm 2016, đầu năm 2017.

Thứ ba, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và một số đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Thứ tư, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và tiếp tục hoàn thiện, trrình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nợ đọng từ các năm trước.

“Đồng thời, trong năm 2017, tập trung rà soát các quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…” - ông Lê Văn hợp nói.

Để hoàn thành lượng công việc khá lớn trong năm 2017 về công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của toàn ngành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Lê Văn Hợp đề xuất với lãnh đạo Bộ một số kiến nghị trên các lĩnh vực như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Việc triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Về triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP; Về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đã trình bày kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực mình quản lý.

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của các đơn vị trực thuộc trong việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Bộ trưởng thắng thắn chỉ ra từng hạn chế khiến công tác này chưa hoàn thành nhiệm vụ ở một yêu cầu cao hơn như lãnh đạo Bộ TN&MT mong muốn.

Toàn cảnh buổi làm việc
 

Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan tổng hợp đặc biệt là Thanh tra Bộ có báo cáo riêng về vướng mắc, hạn chế, bức xúc của các địa phương đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước mà ngành TN&MT phụ trách trình Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ. 

Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ… rà soát lại các vấn đề về định mức kinh tế kỹ thuật, công tác phân cấp, công tác phối hợp, quy trình thực hiện… trong thực tế để phục vụ tốt công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan, ưu tiên tập trung nguồn lực cho xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải xác định công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2017 và đề nghị các đơn vị thực hiện tốt tiến độ và kế hoạch mà chúng ta đặt ra.

Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ theo dõi tiến độ, theo dõi cách thức tổ chức triển khai công việc để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất của công tác này trong năm nay.

“Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật là ưu tiên số 1, là chỉ số quan trọng trong đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực của ngành TN&MT trong năm 2017. Làm tốt công tác này mới triển khai tốt các nhiệm vụ khác”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ sẽ cùng các đơn vị xây dựng  kế hoạch sát sao để kiểm soát tốt việc xây dựng văn bản pháp luật sao cho đảm bảo chất lượng và tiến bộ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Pháp chế ngay sau cuộc họp này, rà soát, theo dõi, bổ sung vào chương trình và cung cấp báo cáo thường xuyên trên cơ sở kiểm soát chương trình, kiểm soát kế hoạch, kiểm soát quy trình và tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành TN&MT.

 
Nguồn: monre.gov.vn

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn