Trong nước

MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ

3246
                   MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG
                                                          KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
(Theo Quyết định số: 05/2020/QĐ-TTg
Ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)
TT Tên tỉnh Tên sông Trạm Thủy văn Mực nước tương ứng với các cấp báo động (m)
           I            II           III
1 Quảng Bình Gianh Mai Hóa 3.0 5.0 6.5
2 Gianh Đồng Tâm 7.0 13.0 16.0
3 Gianh Tân Mỹ 1.1 1.3 1.5
4 Kiến Giang Lệ Thủy 1.2 2.2 2.7
5 Kiến Giang Kiến Giang 8.0 11.0 13.0
6 Lệ Thủy Đồng Hới 1.0 1.5 2.0
7 Quảng Trị Hiếu Đông Hà 2.0 3.0 4.0
8 Thạch Hãn Thạch Hãn 3.0 4.5 6.0
9 Cửa Việt Cửa Việt 1.0 1.5 2.0
10 Bến Hải Gia Vòng 5.0 8.0 11.0
11 Bến Hải Hiền Lương 1.0 2.0 2.5
12 Thừa Thiên Huế Bồ Phú Ốc 1.5 3.0 4.5
13 Hương Huế(Kim Long) 1.0 2.0 3.5
14 Tả Trạch Thương Nhật 59.0 61.0 63.0
15 Tp.Đà Nẵng Hàn Cẩm Lệ 1.0 2.0 2.5
16 Quảng Nam Vu Gia Hội Khách 14.5 15.5 16.5
17 Vu Gia Ái Nghĩa 6.5 8.0 9.0
18 Thu Bồn Câu Lâu 2.0 3.0 4.0
19 Thu Bồn Hội An 1.0 1.5 2.0
20 Thu Bồn Hiệp Đức 26.0 28.0 30.0
21 Thu Bồn Giao Thủy 6.5 7.5 8.8
22 Thu Bồn Nông Sơn 11.0 13.0 15.0
23 Thu Bồn Thành Mỹ 15.0 19.0 22.0
24 Thu Bồn Tam Kỳ 1.7 2.2 2.7
25 Quảng Ngãi Trà Khúc Sơn Giang 35.0 36.0 38.0
26 Trà Khúc Trà Khúc 3.5 5.0 6.5
27 Vệ An Chỉ 8.0 8.6 9.2
 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn