Hoạt động nội bộ

Hướng dẫn tuyên truyền 2018

2389
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:                /TCKTTV-VP
V/v hướng dẫn, tổ chức công tác
tuyên truyền năm 2018

 
Hà Nội, ngày    tháng 3 năm 2018
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn
 
Thực hiện công văn số 827/BTNMT-TĐKTTT ngày 26/02/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2018; Quyết định số 3538/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018. Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền năm 2018 như sau:
I. Mục tiêu
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đồng thời cổ vũ, khích lệ, phát huy vai trò, trách nhiệm cuả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hành động, Chương trình công tác năm 2018 do Tổng cục KTTV và của đơn vị đề ra.
- Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị dưới nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, có sức thuyết phục cao và có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền KTTV với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ đơn vị và tới cộng đồng xã hội về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của thông tin KTTV đối với cuộc sống.
- Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin KTTV cho các cơ quan truyền thông đại chúng phục vụ công tác PCTT, nhất là về các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. 
II. Nội dung tuyên truyền trọng tâm
Các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thông các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật KTTV rộng khắp nhằm làm rõ những điểm nổi bật của Luật, đặc biệt về: Những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của chủ công trình KTTV, của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động KTTV, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý công trình của chủ công trình KTTV, của tổ chức cá nhân đăng ký hoạt động KTTV; những điểm mới về công tác thông tin KTTV, quan trắc KTTV, cấp Giấy phép hoạt động dự báo KTTV... và một số vấn đề đang được các tổ chức và người dân quan tâm.
2. Tuyên truyền về công tác kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế công chức và biên chế sự nghiệp trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.
3. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, kết nối thông tin chỉ đạo điều hành thông suốt giữa Tổng cục KTTV với các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Tổng cục cũng như của đơn vị.
4. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan trên địa bàn và các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai các biện pháp cần thiết để kịp thời đưa thông tin KTTV đến với cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, vị trí của lĩnh vực KTTV trong sản xuất đời sống, những nỗ lực hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong cảnh báo, dự báo thiên tai; quá trình tự động hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; những khó khăn, giới hạn, khó lường của từng loại thiên tai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
5. Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
6. Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến thông qua các đợt phát động phong trào thi đua năm 2018 của Trung tâm KTTV quốc gia tại văn bản số 209/KTTVQG-VP ngày 06 tháng 3 năm 2018. Hưởng ứng, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến để thiết thực Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
7. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức gắn với các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về các sự kiện năm 2018 như: Kỷ niệm ngày Nước Thế giới (22/3); Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); Kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018); …
Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Thông điệp của Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhân ngày Khí tượng Thế giới năm 2018 với chủ đề: “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, Ứng phó thông minh với khí hậu”. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu với an sinh của xã hội, sức khỏe của cộng đồng, an ninh lương thực và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết.
(Baner và Thông điệp Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018 trong Phụ lục kèm theo)
          8. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm
- Tất cả các đơn vị không tổ chức Lễ kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Lãnh đạo các đơn vị phối hợp với các đoàn thể tổ chức hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm.
- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí truyền thông triển khai các biện pháp cần thiết để kịp thời đưa thông tin KTTV đến với các cấp chỉ huy, chỉ đạo và cộng đồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, poster, áp phích, khẩu hiệu tại cổng trụ sở cơ quan (trước ngày diễn ra các sự kiện từ 3-5 ngày).
III. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền năm 2018 của đơn vị. Xác định rõ việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, truyền thông là một công cụ thiết thực trong quản lý điều hành, chú trọng việc ứng dụng công nghệ và phương thức truyền thông mới để lắng nghe ý kiến của cộng đồng xã hội góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà ngước về KTTV.
2. Giao Văn phòng Tổng cục KTTV hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền; tham mưu, phối hợp với các đơn vị tổ chức cung cấp thông tin báo chí theo chuyên đề; chủ động phối hợp, hướng dẫn cung cấp thông tin kịp thời, nhất là các thông tin về thiên tai có nguồn gốc KTTV nhằm nâng cao ý thức tự chủ động của cộng đồng trong phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Văn phòng Tổng cục KTTV phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và đa dạng hóa phương thức tổ chức, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông đảm bảo đạt hiệu quả cao.
3. Tạp chí KTTV, Trang tin điện tử Tổng cục KTTV và các đơn vị trực thuộc có website tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền theo quy định.
Các đơn vị gửi Kế hoạch tuyên truyền năm 2018 về Tổng cục KTTV (qua Văn phòng) trước ngày 30/3/2018; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 05/12/2018 để tổng hợp báo cáo Bộ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TĐKT&TT (để b/c);
- Trung tâm Truyền thông TNMT (để phối hợp);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- ĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM (phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (TH). H5.
 
Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
Lê Công Thành

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin xem nhiều nhất

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn