Hoạt động nội bộ

Thông báo tuyển dụng viên chức

1494
Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Trung Trung Bộ thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Đài như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng
STT Đơn vị tuyển dụng Số lượng cần tuyển Vị trí việc làm cẩn tuyển Chức danh nghề nghiệp, mô tả chức danh nghề nghiệp Trình độ
đào tạo
Chuyên ngành
1
Phòng Kế hoạch
Tài chính
01 Quản lý xây dựng  Chuyên viên: thực hiện việc lập dự toán, thẩm định, thiết kế sửa   chữa lớn – xây dựng nhỏ, xây dựng cơ bản. Đai học trở lên Quản lý
xây dựng
2 Phòng Dự báo KTTV 02 Dự báo KTTV  Dự báo viên KTTV hạng III: thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng   và các hiện tượng thời tiết Đại học trở lên Khí tượng,
Hải dương hoc
3
Đài KTTV
tỉnh Quảng Trị
01 Dự báo KTTV  Dự báo viên KTTV hạng III: Thực hiện dự báo, cảnh báo thủy văn   và các hiện tượng thời tiết Đại học trở lên Thủy văn
4 Trạm Khí tượng Tuyên Hóa 01 Quan trắc KTTV  Quan trắc viên TNMT hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo   đạc các yếu tố khí tượng và theo dõi các hiện tượng thời tiết Trung cấp
trở lên
Khí tượng
5
Trạm Khí tượng
A Lưới
01 Quan trắc KTTV  Quan trắc viên TNMT hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo   đạc các yếu tố khí tượng và theo dõi các hiện tượng thời tiết Trung cấp
trở lên
Khí tượng
6
Trạm Thám không
Vô tuyến Đà Nẵng
01 Quan trắc KTTV  Quan trắc viên TNMT hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo   đạc các yếu tố khí tượng, khí tượng cao không và theo dõi các hiện   tượng thời tiết nguy hiểm Trung cấp
trở lên
Khí tượng
7
Trạm Thủy văn
Nông Sơn
01 Quan trắc KTTV  Quan trắc viên TNMT hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo   đạc các yếu tố thủy văn và theo dõi các hiện tượng thời tiết Trung cấp
trở lên
Thủy văn
8
Trạm Thủy văn
Thành Mỹ
01 Quan trắc KTTV  Quan trắc viên TNMT hạng IV: thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo   đạc các yếu tố thủy văn và theo dõi các hiện tượng thời tiết Trung cấp
trở lên
Thủy văn

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chung theo Quy định tại Điều 22, Luật viên chức năm 2010; đồng thời có các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học đáp ứng quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nêu trên.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Hồ sơ và Đơn đăng ký dự tuyển
- Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ và Đơn đăng ký dự tuyển: từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến 17h00 phút ngày 10 tháng 12 năm 2020; người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Hồ sơ (gồm Sơ yếu lý lịch, Giấy khám sức khỏe, Bản sao giấy khai sinh, Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, các giấy tờ liên quan đến đối tượng được ưu tiên (nếu có), 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4x6) và Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận Đơn đăng ký dự tuyển.
- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ và Đơn đăng ký dự tuyển: Văn phòng Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, số 660, đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng. ĐT 02363.618630.

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển
- Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyển môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút và không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
- Nội dung ôn tập xét tuyển: được đăng tải trên Website của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ: http://kttvqg.gov.vn/ ; và Website của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, địa chỉ: http://kttvttb.vn
- Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển được niêm yết tại trụ sở Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, số 660, đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng và đăng tải trên Website của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ: http://kttvqg.gov.vn/ ; và Website của Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, địa chỉ: http://kttvttb.vn  chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển vòng 2.
- Thời gian xét tuyển phỏng vấn, thực hành vòng 2: Trong 01 ngày, ngày 18 tháng 12 năm 2020, bắt đầu từ 7h 00 phút.
- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Hội trường Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, số 660, đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, q  uận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng.

V. Lệ phí xét tuyển
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính./.
  Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2020
                        GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
                     Đinh Phùng Bảo

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thông tin

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ.

Địa chỉ: 660 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 618630 - Fax: 02363 618139

Email: webmaster@kttvttb.vn